O SPOLOČNOSTI

Spoločnosť Meritum a.s. spolu so spoločnosťou EUROFIELD s.r.o. ako prepojené spoločnosti sa zameriavajú najmä na poskytovanie poradenstva pri získavaní finančných prostriedkov z fondov Európskeho spoločenstva a pri riadení projektov financovaných z eurofondov. Našim cieľom je poskytovať kvalitné poradenstvo od fázy prípravy projektového zámeru, cez spracovanie projektu až po jeho úspešnú implementáciu. Naše služby sú určené súkromnému sektoru, samospráve, štátnej správe a neziskovému sektoru. Zameriavame sa na investičné aj neinvestičné projekty, ktorých financovanie je možné zo štrukturálnych fondov a iných fondov ES.

Spoločnosť Meritum a.s. vznikla v roku 2006 ako ambiciózna spoločnosť zaoberajúca sa poradenskými službami a projektovým riadením. Počas našej existencie sme spracovali už niekoľko desiatok projektov a pre našich klientov sme získali finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov vo výške takmer 20 000 000 € na ich investičné aj neinvestičné aktivity. Našim cieľom nie je zbierať veľký počet klientov a veľký počet projektov, ktoré budú neúspešnými. Našou stratégiou je venovať sa vybraným klientom a ich projekty spracovať v čo najlepšej kvalite, aby sme zvýšili ich šance na úspech.

Vybrané referencie:
 • Emtest a.s.: Modernizácia technológií a stavebné úpravy výrobnej haly.
 • Emtest a.s.: Účasť na výstavách v krajinách EÚ
 • SAD Prievidza a.s.: Vybudovanie CNG stanice a plynofikácia autobusov
 • Obec Pohronská Polohora: Infraštruktúra vzdelávania – rekonštrukcia školy
 • Obec Cinobaňa: Infraštruktúra vzdelávania – rekonštrukcia školy
 • Základná škola Lúčky: Reforma systému vzdelávania – inovácia vo výučbe
 • IMPA autoalarmy s.r.o.: Banský dom – rekonštruckia zariadenia CR
 • SAD Trnava a.s.: Moden
 • ORAVA SKIPARK a.s.: Kubínska Hoľa – komplexná ponuka služieb CR
 • SOJA CEREAL s.r.o.: Zavedenie inovatívnych technológií pri plnení pramenitej vody
Meritum a.s. je zákaznícky orientovaná spoločnosť s novými nápadmi a s ochotou počúvať zákazníka, pri každom našom kroku myslíme na vaše potreby a ciele, ktoré chceme spolu dosiahnuť. Sme spoločnosť, ktorá vás presvedčí o svojich kvalitách vďaka našim kľúčovým vlastnostiam:
 • systematický a koncepčný prístup
 • profesionálny prístup našich konzultantov
 • inovatívny pohľad na riešenie potrieb klienta
 • výhodný pomer ceny a kvality našich služieb
Poskytujeme poradenstvo v oblasti získavania nenávratných finančných príspevkov zo štrukturálnych fondov v rámci jednotlivých operačných programov. Našim cieľom je pomôcť záujemcom spracovať koncepciu a stratégiu rozvoja, investičného zámeru a definovať konkrétny postup krokov ako prefinancovať aktivity rozvoja s využitím zdrojov EÚ.